Beleidsplan Gereformeerde Kerk - Rotterdam IJsselmonde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoofdstuk 05    : Organisatie
                          huidige situatie  
                          Bij het nemen van belangrijke beslissingen die voor onze kerk van belang zijn 
                          vraagt de kerkenraad de contactraad, pastorale raad, diaconie en het gemeente-
                          beraad om advies. Uiteindelijk beslist de kerkenraad. De kerkenraad komt twee 
                          maal per jaar (in april en november) bijeen om de begrotingen, de jaarcijfers en 
                          eventuele belangrijke zaken te bespreken. Indien noodzakelijk wordt de kerken-
                          raad en het gemeenteberaad tussentijds geraadpleegd.
                          Aan de contactraad nemen deel de afgevaardigden van de pastorale raad, 
                          diaconie, het dagelijks bestuur, predikant, commissies en kerkelijkwerk(st)er. De 
                          contactraad vergadert op de 3de maandag van de maanden september, januari, 
                          maart en mei. 
                   In het verleden waren ook de werkgroepen bij de contactraad. Vanwege een tekort
                   aan vrijwilligers wordt het werk van de werkgroepen momenteel zoveel mogelijk
                   uitgevoerd via een projectmatige aanpak. 
                          Het dagelijks bestuur bestaat uit de predikant, de voorzitter en de scriba van de 
                          kerkenraad- en contactraad, de penningmeesters van het college van 
                          kerkrentmeesters en de diaconie. Zij vergaderen elke 1ste maandag van de maand 
                          en bereiden de vergaderingen voor van de kerken- en contactraad. Bij dringende 
                          gevallen komt het DB ook in de vakantiemaanden juni, juli en augustus bijeen.  
                          Zowel de pastorale raad als de diaconie worden ondersteund door contact-
                          personen en het sectieberaad.                        
                          De samenstelling van de diverse kerkelijke instanties wordt aangeven in het 
                          organogram, zie bijlage 02. 
                          Voor een overzicht van de vergaderingen wordt verwezen naar bijlage 03. 
                          doelstelling voor de komende vier (4) jaar  
                          . werving ambtsdragers; 
                          . vereenvoudiging van de benaming en de taken van de ambtsdragers; 
                          . vernieuwingen van de huidige vorm van de eredienst; 
                          . opzetten en uitbouwen van het ouderenpastoraat;

INDEX   H04   H05   H06