Beleidsplan Gereformeerde Kerk - Rotterdam IJsselmonde

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hoofdstuk 06     : Pastoraat                           

             huidige situatie  
                          De pastorale raad tracht het beleid betreffende de pastorale zorg in kaart te 
                          brengen en daarnaar te handelen. De pastorale raad bestaat uit een predikant, 
                          kerkelijk werk(st)er, ouderlingen, diakenen en contactpersonen.  
                          De inbreng van de contactpersonen is: 
                          . ziekenbezoek zowel thuis als in zieken- verpleeg- en bejaardenhuizen; 
                          . bezoek nieuw ingekomen leden   ) tijdens deze bezoeken krijgt men een 
                          . ouderenbezoek                          ) bloemetje en de ouderen krijgen met 
                                                                            ) de kerst een kerstattentie  
                          . verjaardagsbezoek bij ouderen;
                          . verlenen hand en spandiensten bij groothuisbezoeken; 
                          . assisteren bij de actie Kerkbalans; 
                          . bijwonen vergadering Pastorale Raad;         
                          De eredienst is éénmaal per zondag, waarbij een begroetingscommissie de 
                          kerkleden verwelkomt. Eén of tweemaal per jaar is voor geheel Rotterdam een 
                          bijeenkomst voor verstandelijk gehandicapten in de Groene Tuinkerk. Het Heilig 
                          Avondmaal wordt 6 x lopend gehouden en voor mindervaliden zittend.  
                          In onze vergrijzende gemeente is geen jeugd. Goede belangstelling is er in de 
                          gemeente voor de Stille Week. Zowel de gemeentezondag als de gemeentedag 
                          worden matig bezocht. Het groothuisbezoek moet opnieuw worden opgezet. De 
                          kerkelijk werk(st)er en de predikanten bereiden de inhoud van het groothuisbezoek 
                          voor en de contactpersonen helpen bij de praktische voorbereiding. Na afloop van 
                          deze bijeenkomsten wijdt de predikant een kerkdienst aan het groothuisbezoek. 
                          De kerkleden krijgen met hun verjaardag een felicitatiekaart die wordt uitgereikt 
                          door de leden van het verjaardagfonds.  
                          doelstelling voor de komende vijf (5) jaar  
                          - we willen samen ontdekken wat de doelen zijn van ”gemeente-zijn” vanuit de 
                            de Bijbel en daar prioriteit aan geven; 
                          - elk jaar wordt er een jaarthema opgesteld, waarmee  we willen ontdekken wie we 
                            zijn als Groene Tuinkerk wat betreft het geloofsleven van ieder persoonlijk; 
                          - gezien de teruglopende zorgverlening zal onze gemeente het ouderenpastoraat 
                            gaan opzetten. Er is een speciale commissie samengesteld die op korte termijn 
                            de kerkenraad zal informeren en voorstellen doet;  
                          - kortom: een bewustwordings- en bezinningsproces opstarten voor alle gemeente 
                            leden. 

 

INDEX   H05   H06   H07