Beleidsplan Gereformeerde Kerk - Rotterdam IJsselmonde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hoofdstuk 07:       Diaconaat

              Huidige situatie     
             Op zichzelf kan gesteld worden dat het diaconaat een zaak is van de hele 
                          gemeente. De leden van de diaconie gaan de gemeente daarin voor, rusten de
                          gemeente toe en maken gemeenteleden wegwijs. Dat is nodig want de dienst van 
                          barmhartigheid en gerechtigheid gaat niet vanzelf en kan soms ingewikkeld zijn. 
                          Diakenen maken deel uit van de kerkenraad en zijn dus niet alleen verantwoordelijk 
                          voor diaconale taken, maar medeverantwoordelijk voor het geheel. Diakenen zijn 
                          zichtbaar aanwezig in de eredienst. Zij hebben een dienende taak bij de viering van 
                          het Heilig Avondmaal. In de collecte wordt het diaconaat concreet. Diakenen nemen 
                          maatregelen als zij, dichtbij of veraf, mensen of organisaties op het spoor komen die 
                          zorg of ondersteuning nodig hebben. Zij werken daarbij samen met anderen binnen 
                          en buiten de gemeente. Steun kan ook betekenen het stimuleren dat de overheid 
                          een organisatie of vrijwilligers hulp biedt. Natuurlijk hoeft niet elke diaken al dat werk 
                          te doen. Binnen de diaconie worden de taken zoveel mogelijk verdeeld naar ieders 
                       kwaliteiten en mogelijkheden. Taken moeten haalbaar en menskracht en middelen 
                          moeten beschikbaar zijn, anders is het niet mogelijk die taken goed uit te voeren. 
                          De diaconie van de Gereformeerde Kerk Rotterdam-IJsselmonde maakt daarin 
                          duidelijk haalbare keuzen. 
       werving
                          Binnen de diaconie is afgesproken dat alle diakenen alert zijn om ontstane 
                          vacatures te vervullen. Jaarlijks worden namen genoemd van gemeenteleden 
                          waarvan men van mening is dat zij de taak van diaken kunnen en willen vervullen.
                          Tot op heden is het elk jaar gelukt vacatures te vervullen. De diaconie bestaat 
                          momenteel uit 14 leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, 
                          de secretaris, de penningmeester en een algemeen bestuurslid.
             ondersteuning gemeenteleden 
                          In een aantal gevallen wordt directe ondersteuning geboden aan gemeenteleden. 
                          Ook niet leden van de Gereformeerde Kerk kunnen, indien nodig, een beroep doen 
                      op de diaconie. De verwachting is dat er, mede veroorzaakt door de maatschappelijke
                          ontwikkelingen, in de nabije toekomst vaker een beroep gedaan zal worden op de 
             diaconie. De diaconie van de Gereformeerde Kerk Rotterdam-IJsselmonde 
             heeft hiervoor een voorziening getroffen. Naast de directe ondersteuning wordt ook 
             indirect ondersteuning gegeven door middel van bijdragen in geld of menskracht van 
             de diaconie aan de kerkradio, activiteiten voor ouderen, zieken en de voedselbank.
 Werelddiaconaat  
             Het werelddiaconaat wil in actie komen voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen 
                          mens uitgezonderd. Het werelddiaconaat voelt zich geroepen om te delen wat we 
                          hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Om in Nederland en 
                          wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. De werkgroep 
                          werelddiaconaat bestaat momenteel uit vertegenwoordigers van de Hervormde 
                          Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Minimaal tweemaal per jaar wordt 
                          bekendheid gegeven aan projecten die Kerk in Actie ondersteunt. Dit gebeurt door 
                          middel van informatie die afgedrukt wordt in ons kerkblad ĒKerk in IJsselmondeĒ. 
                          Daarnaast worden de opbrengsten van de inzamelingen regelmatig vermeld in het 
                          kerkblad. Tweemaal per jaar is er de zondag voor het werelddiaconaat. Op deze 
                          zondagen wordt door de dienstdoende predikant aandacht besteed aan het 
                          werelddiaconaat. Een belangrijk uitvloeisel van het werk van de werkgroep 
                          werelddiaconaat is de wereldwinkel en het samenwerkingsproject met de 
                          Hervormde Gemeente. De financiŽle administratie van het samenwerkings-
                          project wordt gevoerd door de penningmeester van de diaconie van de 
                          Gereformeerde Kerk.
                          wereldwinkel
                          Elke eerste zondag van de maand is er na de kerkdienst in de Groene Tuinkerk 
                          gelegenheid om een groot aantal producten uit de wereldwinkel te kopen. Deze 
                          producten komen van producenten die een eerlijke prijs krijgen voor hun 
                          handelswaar. De wereldwinkel is ook aanwezig op allerlei manifestaties in de wijk, 
                          bijvoorbeeld in het winkelcentrum Keizerswaard en op de jaarlijkse paardenmarkt 
                          in Oud-IJsselmonde. Tevens kan de Wereldwinkel op uitnodiging aanwezig zijn bij 
                          kerkelijke bijeenkomsten in de diverse kerkgebouwen. De producten van de 
                          wereldwinkel worden ingekocht via de permanente wereldwinkel in Rotterdam-
                          Vreewijk. Naast voedingsmiddelen worden ook regelmatig non-food artikelen 
                          aangeboden, zoals kaarten, sieraden, boekjes en speelgoed. 
                          doelstellingen en invulling  
                          De medewerkers van de wereldwinkel vinden het van belang dat de zorg voor de 
                           naaste in het buitenland voldoende aandacht krijgt in de gemeente. Het verder 
                          uitbouwen van de voorlichting in ons kerkblad is een goede richting. Naast de 
                          projecten die nu onder de aandacht worden gebracht, zou een hogere verkoop-
                          frequentie meer mensen bereiken. Meer informatie over de producten in de 
                          wereldwinkel en de wijze waarop deze geproduceerd worden is van belang. Hier 
                          wordt de komende jaren meer voorlichting over gegeven. Op die manier worden 
                          ook de mensen bereikt die (nog) niet in de wereldwinkel komen. Zie ook onder 
                          Fairtrade kerk. 
             fairtrade kerk  
                          De Groene Tuinkerk wil graag het predicaat fairtrade kerk gaan voeren. Hiervoor 
                          moet de kerk voldoen aan een aantal criteria zoals die opgesteld zijn door de 
                          organisatie fairtrade Gemeente. Het gaat dan om het gebruik van fairtrade 
                          producten binnen de kerk, het communiceren over fairtrade producten en acties 
                          om de achterban bij fairtrade producten te betrekken. Medio 2015 zal hiervoor een 
                          aanvraag worden ingediend. 
                          werkgroep ĒSociale ongelijkheidĒ 
                          De werkgroep ĒSociale ongelijkheidĒ is een onderdeel van de gezamenlijke 
                         diaconieŽn van Rotterdam-IJsselmonde met de Rooms Katholieke Parochie 
                          ĒDe EmmaŁsgangersĒ, de Hervormde Gemeente met de Pelgrimskerk en de 
                           Adriaen Janszkerk en de Gereformeerde Kerk met de Groene Tuinkerk. 
                          De werkgroep wordt ondersteund door ĒKerk en buurtwerk LombardijenĒ, die 
                          mede participeert in de werkgroep.  
                          bestaande activiteiten  
                          Het kringloopbord: op dit bord worden gebruikte en in goede staat verkerende 
                          goederen gevraagd en aangeboden. In elke kerk hangen lijsten met vraag en
                          aanbod en de namen van contactpersonen. Hierin doet ook de Gereformeerde 
                          Petrakerk van Lombardijen mee. De werkgroep geeft namens de gezamenlijke 
                          diaconieŽn een kerstattentie aan de bewoners van het Sociaal Pension aan de 
                          Olympiaweg, dat door het Leger des Heils wordt beheerd.  
                          voedselbank  
                          De voedselbank is in IJsselmonde in 2003 gestart. De diaconieŽn van de 
                          Hervormde Gemeente, de Katholieke parochie en de Gereformeerde Kerk
                          alsmede de Gereformeerde Gemeente werken hierin samen. Parochiecentrum 
                          ĒDe EmmaŁsgangersĒ fungeert als uitdeelpunt. Wekelijks worden de goederen 
                          gebracht en door vrijwilligers over kratten verdeeld. Op vrijdag worden de 
                          pakketten door de cliŽnten opgehaald. In december van elk jaar wordt er een extra 
                          pakket verstrekt waarbij met het oog op de feestdagen extra aandacht is besteed 
                          aan de samenstelling. De voedselbank is bedoeld voor huishoudens die om welke 
                          reden dan ook financieel niet rond kunnen komen. De goederen worden om niet
                          door bedrijven ter beschikking gesteld omdat de consumptieartikelen niet meer op 
                          de normale wijze verkocht kunnen worden. Zij wil een schakel vormen tussen de 
                          verspilling bij de levensmiddelenproducenten en de groeiende armoede in 
                          Nederland. Om er zeker van te zijn dat de voedselhulp terecht komt bij de huis- 
                          houdens die het echt nodig hebben, wordt voor de selectie gebruik gemaakt van 
                          diverse organisaties waar deze huishoudens al bekend zijn, of die hun situatie 
                          kunnen onderzoeken. 
             geldwerving projecten en rampen  
                          De diaconie van de Gereformeerde Kerk Rotterdam-IJsselmonde is voor veel 
                          werkzaamheden afhankelijk van de inkomsten. De inkomsten van de diaconie 
                          bestaan uit collecten en giften. In het collecterooster zijn daarvoor jaarlijks 16 
                          collecten bestemd voor de diaconie. In september wordt aan de gemeenteleden 
                          een brief met acceptgirokaart verstuurd waarin gevraagd wordt een vrijwillige 
                          bijdrage te leveren. Daarnaast komen er diverse giften binnen. Door het 
                          beschikbaar komen van een tweetal leningen uit het verleden beschikt de diaconie 
                          over een ĒbestemmingsreserveĒ. Uit deze reserve worden diverse diaconale 
                          projecten ondersteund. Bij grote rampen wordt de gemeenteleden gevraagd om
                          giften over te maken via de diaconie. Door de diaconie kan worden besloten om 
                          vanuit deze reserve de gift aan dit rampproject te verhogen. Door het teruglopen 
                          van het aantal gemeenteleden valt te verwachten dat ook de inkomsten van de 
                          diaconie zullen gaan verminderen. Aangezien de diaconie niet veel vaste lasten 
                          heeft, zal dit geen desastreuze gevolgen hebben. Minder geld betekent
                          vanzelfsprekend wel minder geld voor hulpverlening, projecten, ondersteuning en 
                          tal van andere activiteiten waaraan diaconaal geld beschikbaar wordt gesteld. Als 
                          diaconie zullen wij daarom goed dienen te beoordelen op welke wijze het 
                          beschikbare geld zo goed mogelijk kan worden besteed.  
                          overige projecten  
                          In 2006 is de samenwerking gestart van de diaconie van de Gereformeerde Kerk 
                          Rotterdam-IJsselmonde met de diaconieŽn van de Hervormde Gemeente 
                          IJsselmonde en de Rooms katholieke Parochie ĒDe EmmaŁsgangersĒ. Daarbij 
                          heeft de diaconie van de Gereformeerde Gemeente zich aangesloten. Door de 
                          diaconieŽn wordt samenwerking gezocht en uitgebouwd op het terrein van directe 
                          dienstverlening aan de medemens binnen de huidige kerkelijke wijkgrenzen. In het 
                          besef dat door samenwerking een grotere en effectievere hulpverlening aan de 
                          medemens kan worden gerealiseerd, zoeken de diaconieŽn naar mogelijkheden 
                          om deze doelstelling te verwezenlijken. Hiertoe onderhouden zij intensieve 
                          contacten met de andere diaconale instellingen door regelmatig overleg en actie-
                          plannen op te stellen. Indien noodzakelijk zal de diaconie hier financiŽle steun aan
                          verlenen. 
                          zendingscommissie  
                          Om bezetting technische redenen zijn de zendingscommissie en haar taken 
                          ondergebracht bij de diaconie. De commissie bestaat uit 3 leden en heeft tot taak
                          de gemeente te bepalen bij haar zendingstaken. Jaarlijks wordt daartoe een 
                          project uitgekozen waarbij het verspreiden van het evangelie centraal staat. Voor 
                         de financiŽle ondersteuning van het project wordt gebruik gemaakt van collecten 
                          en de jaarlijkse aanschrijfactie van de kerkleden. Met regelmaat wordt er door de 
                          commissie over de voortgang verslag gedaan in het kerkblad en mondeling tijdens 
                          het koffiedrinken na de kerkdiensten. 
             jaarlijks indienen van begroting en balans/jaarrekening  
                          De penningmeester stelt jaarlijks de begrotingen van diaconie en zending op en 
                          brengt deze in oktober in de vergadering. De begrotingen worden vastgesteld in de 
                          vergadering van de kerken- en contactraad, die in november plaatsvindt.  
                          Na afloop van het boekjaar worden door de penningmeester de jaarrekeningen van 
                          diaconie en zending opgemaakt en in februari op de vergadering gebracht. Deze 
                          jaarrekeningen worden in april vastgesteld in de vergaderingen van de kerken- en 
                          contactraad.  
                          Zowel de begrotingen als de jaarrekeningen worden ingediend bij het Regionaal 
                          College voor de Behandeling van Beheerszaken van de dienstenorganisatie 
                          steunpunt Zuidwest van de PKN te Heerjansdam.  
                          Doelstelling voor de komende vijf (5) jaar  
                          - streven naar haalbare taken met beschikbare menskracht en middelen; 
                          - alert zijn op gemeenteleden welke ingezet kunnen en willen worden bij diaconale 
                            en missionaire taken; 
                          - methoden ontwikkelen en contacten leggen met organisaties om hulpvragen op 
                            het spoor te komen; 
                          - bestaande en ingezette nieuwe taken verder ontwikkelen en uitvoeren; 
                          - meer voorlichting geven over de mogelijkheden en de producten van de 
                            Wereldwinkel; 
                          - verbreding van de personele inzet voor de werkgroep sociale ongelijkheid; 
                          - bewaken van besteding van de beschikbare middelen bij teruglopende 
                            inkomsten; 
                          - samenwerking met andere diaconieŽn daar waar mogelijk verder ontwikkelen.

INDEX   H06   H07   H08    DIACONIE