Beleidsplan Gereformeerde Kerk - Rotterdam IJsselmonde

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hoofdstuk 08:   College van Kerkrentmeesters (CvK)                 
             huidige situatie  
                          De Hervormde Gemeente in heeft in oktober 2014 aangegeven alle acties 
                          betreffende een fusie met de Gereformeerde Kerk te stoppen. Per februari 2015 
                          heeft de Hervormde Gemeente, op initiatief van de gemeenteleden, een verzoek 
                          gedaan om het fusieproces te heroverwegen. Na overleg tussen diverse 
                          commissies en gemeente is besloten om de besprekingen met de Hervormde 
                          Gemeente te heropenen. Het college van kerkrentmeesters heeft voor onze kerk 
                          en gemeente een zogenaamd plan B opgesteld. Dit plan B wordt, ongeacht de 
                          uitkomst van het fusieproces verder uitgewerkt en als de organisatie van plan B 
                          rond is ingevoerd binnen onze gemeente. Voorafgaande aan de te nemen stappen 
                          zal advies moeten worden ingewonnen bij de PKN, de classis Rotterdam en de 
                          dienstenorganisatie Zuidwest van de PKN. Het CvK ziet het als zijn 
                          verantwoordelijkheid over deze kwestie na te denken. In zijn vergadering van 
                          12 januari 2015 is besloten dit stuk op te stellen en de onderstaande 
                          overwegingen te bespreken in de pastorale raad, diaconie, kerken- en 
                          contactraad. Hierna zal de gemeente worden ingelicht en zullen we gezamenlijk 
                          een beslissing moeten nemen over het plan B. 
                          plan B       
                          Het plan B bestaat uit vijf hoofdoverwegingen (items), die mogelijk aangepast 
                          moeten worden tijdens het verloop van het proces.  
                          a. Meerjarig financieel perspectief 
                          b. Toekomst kerkgebouw en pastorie 
                          c. Personele zaken 
                          d. Communicatie 
                          e. Ouderenpastoraat 

                          a. meerjarig financieel perspectief  
                          Bij ongewijzigd beleid en eventuele mee- en tegenvallers buiten beschouwing 
                          gelaten, zal er op basis van de huidige meerjarenbegroting en een verder 
                          afnemend ledenaantal in 2020 een tekort ontstaan. Dit gegeven moet aanleiding 
                          zijn tot de vraag hoe we hierop moeten anticiperen. Zoals de huidige situatie is 
                          zal overweging a drie varianten kennen:  
                          1. Aansturen op voortzetting in welke vorm dan ook, als onderdeel van een andere 
                              kerkelijke gemeente en/of zoeken naar partners voor het gebruik van ons kerk-
                              gebouw. 
                          2. Het op termijn verkopen van het kerkgebouw en de pastorie en het zolang 
                              mogelijk voortzetten van de kerkelijke gemeente op een andere locatie. 
              3. Het op termijn sluiten van de kerk en dus opheffing van onze kerkelijke 
                              gemeente en het zorgvuldig onder dak brengen van de leden. 
                          b. toekomst kerkgebouw en pastorie  
                          Optimalisering van de verhuur kan, vanuit financieel oogpunt, worden overwogen. 
                          Op termijn denken wij dat dit toch te weinig financiele middelen oplevert. Dit 
                          betekent dat de kerkenraad er vervolgens goed aan zou doen binnen niet al te 
                          lange termijn oriŽnterende gesprekken te gaan voeren met o.a. de Gemeente 
                          Rotterdam, woningbouwcorporaties (SOR) en projectontwikkelaars.  
                          c. personele zaken  
                          Als onze gemeente in de nabije toekomst onverhoopt met oplopende financiŽle 
                          tekorten te maken krijgt, zal op enig moment Ēde tering naar de neringĒ moeten 
                          worden gezet. Omdat in zoín situatie alles bespreekbaar moet zijn, kan het niet 
                          anders dan dat er ook naar de personele lasten gekeken moet worden. Dit 
                          betekent dat er vanaf nu jaarlijks tijdig naar lopende contracten en overeen- 
                          komsten moet worden gekeken en dat er met de betrokkenen helder wordt 
                          gecommuniceerd. 
                          d. communicatie  
                          Dit item brengt ons bij een uiterst belangrijk punt. Al is het kerkbezoek niet meer 
                          wat het is geweest en het aantal kerkelijke activiteiten niet te vergelijken met 
                          vroeger jaren, neemt niet weg dat onze Groene Tuinkerk nog steeds voor vele 
                          mensen in een behoefte voorziet en dat er velen binnen onze gemeente zijn die 
                          zich met enthousiasme inzetten voor kerkelijke activiteiten. Die inzet moet 
                          gekoesterd worden en daar waar mogelijk met nieuwe activiteiten worden 
                          voortgezet (denk aan het ouderenpastoraat). We moeten ervoor waken dat er 
                          ontijdige en onzorgvuldig voorbereide discussiemomenten ontstaan. Dat te 
                          voorkomen lijkt ons gelet op de berichtgevingen en publicaties van de laatste tijd 
                          een eerste prioriteit. Vooralsnog denken wij het jaar 2015 te benutten om in 
                          kleinere kring(en) plan B verder uit te werken en in de tweede helft van 2015 een 
                          gemeentevergadering te beleggen, die gekenmerkt moet worden door een
                          positieve sfeer. Door onze huidige goede financiŽle positie kunnen we het ons 
                          veroorloven enige tijd te nemen voor een grondige voorbereiding op de toekomst 
                          en indien mogelijk en noodzakelijk een gefaseerde invoering van veranderingen. 
                          e. ouderenpastoraat              
                          Gezien de maatregelen van de regering op het gebied van de zorg, is o.a. in het 
                          plan van het CvK een initiatief opgenomen om een breed opgezet ouderen-
                          pastoraat te ontwikkelen. Een eerste opzet ligt ter bespreking bij de kerken- en 
                          contactraad, pastorale raad, diaconie en het gemeenteberaad.                       
             daarnaast is de taak van het College van Kerkrentmeesters (CvK)  
                          Het scheppen en onderhouden van de materiŽle en financiŽle voorwaarden 
                          voor het leven en werken van de gemeente, door onder andere:  
                          beheren van 
                          - de goederen van de gemeente, met aandacht voor veiligheid; 
                          - verzekeringspolissen; 
                          - kerk en pastorie.  
                          verzorgen van  
                          - begroting (dat is de financiŽle vertaling van het te voeren beleid), de jaar-
                            rekening en de meerjarenbegroting; 
                          - geldwerving; 
                          - personeels- en vrijwilligersbeleid; 
                          - beschikbaarheid van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de 
                            gemeente en eventueel anderen.  
                          fungeren  als  
                          - opdrachtgever van de kosters, kerkmusici en andere vrijwilligers. 
                          Het CvK bestaat uit de volgende leden: voorzitter, secretaris, penningmeester,
                          boekhouder, VVB-administrateur en kerkmeester.  
                          doelstelling voor de komende vijf (5) jaar                           
                          - voldoende financiŽle middelen verkrijgen om bovengenoemde taken uit te 
                            kunnen voeren; 
                          - behouden van het zeer actief netwerk voor inkomsten VVB en giften; 
                          - enthousiasmeren van gemeenteleden die jaarlijks meehelpen aan de actie 
                            Kerkbalans; 
                          - jaarlijkse nazorg van de actie Kerkbalans; 
                        - update per jaar van het verzekeringspakket; 
                        - contracten opstellen voor groot onderhoud en de gebruikersvergunning; 
                        - reserveren post groot onderhoud bij calamiteiten; 
                        - bijhouden ledenadministratie door het kerkelijk bureau door middel van Scipio; 
                          - het ANBI-proof maken van de gemeente, dat betekent o.a. online transparantie 
                            bewerkstelligen en voldoen aan de door de wet gestelde eisen; 
                          - reductie van het energieverbruik o.a. door te investeren in LED-verlichting; 
                          - toekomstbestendig maken van het kerkgebouw.  
                          Jaarlijks vindt over alle onderwerpen een evaluatie plaats, waar mogelijk 
                          gevolgd door een bijstelling van de beleidsuitgangspunten. Veel aandacht 
                          zal moeten worden besteed aan de financiŽn van de kerk, vanwege het 
                          dalende ledenaantal (veel oudere gemeenteleden).

INDEX   H07   H08   H09