Pastoraat 

                          Huidige situatie 

                          De Pastorale Raad tracht het beleid betreffende de pastorale zorg in kaart te
                          brengen en daarnaar te handelen. De Pastorale Raad bestaat uit predikanten,
                          kerkelijkwerk(st)er, ouderlingen, diakenen en contactpersonen.  

                          De inbreng van de contactpersonen is: 

                          . ouderenbezoek;
                          . ziekenbezoek zowel thuis als in zieken,- verpleeg,- en bejaardenhuizen;
                          . bezoek nieuw ingekomenen;
                          . verjaardagsbezoek bij ouderen;
                          . verlenen hand en spandiensten bij groothuisbezoeken.   

                          De eredienst is éénmaal per zondag, waarbij een begroetingscommissie de
                          kerkleden verwelkomt. Twee maal per jaar is voor geheel Rotterdam een
                          bijeenkomst voor verstandelijk gehandicapten Het Heilig Avondmaal wordt
                          6 maal per jaar gehouden, 3 maal lopend en 3 x zittend.  

                          In onze vergrijzende gemeente is weinig jeugd. Rond de feestdagen wordt
                          projectmatig met de kinderen gewerkt. Goede belangstelling is er in de gemeente
                          voor de Stille week. Zowel de gemeentezondag als gemeentedag worden matig
                          bezocht. Het groothuisbezoek wordt in samenwerking met de Hervormde
                          Gemeente georganiseerd. Ieder jaar nemen ongeveer 120 gemeenteleden van
                          beide kerken er aan deel. De kerkelijk werk(st)er en de predikanten bereiden de
                          inhoud van het groothuisbezoek voor en de contactpersonen helpen bij de
                          praktische voorbereiding. Na afloop  van deze bijeenkomsten wijden de
                          predikanten een kerkdienst aan het groothuisbezoek. De kerkleden krijgen met
                          hun verjaardag een felicitatiekaart die wordt uitgereikt door de leden van het
                          verjaardagsfonds. 

                          Doelstelling voor de komende vier (4) jaar 

                          We willen samen ontdekken wat de doelen zijn van ”gemeente-zijn” (vanuit
                          de bijbel en daar prioriteit aan geven. Ook samen ontdekken, via eerder genoemd
                          jaarthema, wie we zijn als Groene Tuinkerk wat betreft het geloofsleven van ieder
                          persoonlijk. Kortom een bewustwording,- en bezinningsproces opstarten in de
                          gemeente voor alle leden. Als basis willen we hierbij de Alphacursus en het jaar-
                          thema 2006-2007 hanteren.
                          Er wordt een evaluatie van ambten (vooral ouderlingen) in onze gemeente
                          gehouden met als aandachtspunten: 

                          . wat houdt het ambt van ouderling, bijbels gezien, in;
                          . welk beeld hebben de kerkleden van het ambt in de Groene Tuinkerk;
                          . wat gaan we praktisch doen om meer ambtsdragers te krijgen.

                          Via de kerkelijkwerk(st)er en predikant willen we meer aandacht besteden aan
                          jonge gezinnen, jongeren én tieners en hopen dit te bereiken door: 

                          . het samenstellen van een jongerencommissie met hierin gemeente leden
                            die willen nadenken hoe we bovengenoemde doelgroepen kunnen  bereiken;
                          . het frequenter bezoeken van deze doelgroepen;
                          . speciale erediensten voor deze doelgroepen, met gebruik van creatieve
                            en/of nieuwe activiteiten en werkvormen ;
                          . onderzoek naar verdere samenwerking met de Hervormde Gemeente
                            Rotterdam - IJsselmonde.