Diaconaat

                          Huidige situatie 

                         Het diaconaat is een zaak van de hele gemeente. Diakenen maken deel uit
                         van de kerkenraad en zijn dus niet alleen verantwoordelijk voor diaconale
                         taken, maar medeverantwoordelijk voor het geheel. De diakenen nemen
                         maatregelen als zij, dichtbij of veraf, mensen of organisaties op het spoor
                         komen die zorg of ondersteuning nodig hebben. Zij werken daarbij samen 
                         met anderen binnen of buiten de gemeente. Steun kan ook betekenen het
                         stimuleren dat de overheid een organisatie of vrijwilligers hulp biedt. Binnen
                         de diaconie worden de taken  zoveel mogelijk verdeeld naar ieders eigen
                         kwaliteiten en mogelijkheden. Taken moeten haalbaar zijn en menskracht
                         en middelen moeten beschikbaar zijn. De diaconie maakt daarin duidelijk
                         haalbare keuzes.

Ondersteuning gemeenteleden,           

  In een aantal gevallen wordt directe ondersteuning geboden aan gemeente-
  leden. Ook niet leden van de Groene Tuinkerk kunnen indien nodig een
  beroep doen op de diaconie. Naast directe ondersteuning wordt ook indirecte
  ondersteuning gegeven door middel van bijdragen in geld of menskracht, te
  noemen zijn; de kerkradio, activiteiten voor ouderen en de voedselbank.

                          Werkgroep Sociale Ongelijkheid 

                          De werkgroep Katholieke Parochie, Hervormde Gemeente en de Gereformeerde
                          Kerk IJsselmonde en de Gereformeerde Kerk van Lombardijen, besteed aandacht
                          aan problemen van bewoners in IJsselmonde (zowel kerkelijk als niet kerkelijk). Er
                          wordt getracht voor sociale moeilijkheden oplossingen te vinden en er is altijd een
                          open oog voor iedereen.

                          Bestaande activiteiten zijn: 
                         

                          . het kringloopbord, op dit bord worden gebruikte en in goede staat verkerende
                            goederen gevraagd en aangeboden. In elke kerk hangt een lijst met vraag en
                            aanbod met bijbehorende contactpersonen; 
                         
. contacten met het Sociaal Pension, waar o.a. drugsverslaafden tijdelijk onderdak
                            hebben.
                          . contact met Samen
010 en Skin i.v.m. actuele acties en ondersteuning projecten
                             zo als Hemelvaartsactie, Oud en Nieuw, Vluchtelingen en Detentiecentrum.

                           Voedselbank 

                         
De voedselbank in IJsselmonde is in 2003 gestart. De diaconieën van de
                          Hervormde Gemeente, het Parochiecentrum ”Emmaüsgangers en de
                          Gereformeerde Kerk werken daarin samen, waarbij het Parochiecentrum
                          fungeert als uitdeelpunt. De voedselbank is bedoeld voor huishoudens die om
                          welke reden dan ook financieel niet rond kunnen komen. De goederen worden om
                          ”niet” door bedrijven ter beschikking gesteld, omdat de consumptieartikelen niet
                          meer op de normale wijze kunnen worden verkocht. 

                          Geldwerving projecten en rampen  

                          De diaconie is voor vele werkzaamheden afhankelijk van geldelijke inkomsten.
                          Deze inkomsten bestaan uit collecten en giften. In het collecterooster zijn daar-
                          voor 16 collecten beschikbaar gesteld. Met de diaconie van de Hervormde
                          Gemeente vindt er samenwerking plaats voor de financiering van diverse
                          buitenlandse projecten. De collecten van het Heilig Avondmaal zijn hiervoor
                          bestemd. De diaconie beschikt over een zogenaamde bestemmingsreserve.
                          Hieruit worden diverse diaconale projecten ondersteund. Bij grote rampen wordt
                          aan de gemeenteleden verzocht om giften over te maken via de diaconie. 

                          Overige projecten   

                          In 2006 is de samenwerking met de Hervormde Gemeente en het Parochie-
                          centrum ”Emmaüsgangers” geformaliseerd en zoekt de diaconie naar samen-
                          werking op het terrein van directe dienstverlening aan de medemens binnen de
                          kerkelijke wijkgrenzen. Met andere diaconale instellingen wordt regelmatig
                          overleg gevoerd en actieplannen opgesteld.
                          Jaarlijks wordt door de penningmeester een begroting en balans/jaarrekening
                          ingediend bij de kerkenraad. 

                          Doelstellingen  

                          . streven naar haalbare taken met beschikbare menskracht en middelen;
                          . alert zijn op gemeenteleden welke ingezet kunnen en willen worden in
                            diaconale en missionaire taken;
                          . methoden ontwikkelen en contacten leggen met organisaties om hulpvragen
                            op het spoor te komen;
                          . bestaande en ingezette nieuwe taken verder te ontwikkelen en uitvoeren;
                          . meer voorlichting geven over de mogelijkheden en de producten van de
                            wereldwinkel;
                          . verbreding van de personele inzet voor de werkgroep sociale ongelijkheid;
                          . bewaken van bestedingen van de beschikbare middelen bij teruglopende
                            inkomsten;
                          . samenwerking met andere diaconieën en daar waar mogelijk verder te
                            ontwikkelen.

                                                                 >DIACONIE